Ochrana osobných údajov

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?
Sme spoločnost El Thoro, s.r.o., IČO: 46 188 550, so sídlom: Hlavná 260/70, 972 11 Lazany, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, vl.č.: 24552/R a spravujeme webovú stránku www.danielahanckova.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0903 552 744 alebo na e-mail: info@danielahanckova.sk.

Prehlasujeme
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

● budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu,
● plníme podľa článku 13 GDPR informačné povinnost ešte před zahájením spracovania osobných údajov,
● umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru, atď.).
● vedenie účtovníctva - Pokiaľ ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - zasielanie newslettrov - Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každém zaslanom e-maile
● pokročilý marketing na základě souhlasu - Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzení našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. 
Naše webové stránky je možné prechádzať taktiež v režimu, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné.
Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budú na spracovatelia klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu
Všetko spravovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@danielahnackova.sk.
Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo sa stanu vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobníých údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 21 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právo je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všeetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 21 dní.
V niekteorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady zákonom stanovenú dobu. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súladu so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných správ
E-maily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejňovanie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčenlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.  Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.