Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke danielahanckova.sk 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky danielahanckova.sk je El Thoro, s.r.o., so sídlom Hlavná 260/70, 972 11 Lazany, Slovenská republika, IČO: 46 188 550. Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Daniela Hancková, tel.: 0903 552 744, e-mail: info@danielahanckova.sk.
Predávajúcim je El Thoro, s.r.o., so sídlom Hlavná 260/70, 972 11 Lazany, Slovenská republika, IČO: 46 188 550.
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke danielahanckova.sk je El Thoro, s.r.o., so sídlom Hlavná 260/70, 972 11 Lazany, Slovenská republika, IČO: 46 188 550.
Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na danielahanckova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke danielahanckova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky danielahanckova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
Spoločnosť El Thoro, s.r.o. vyhlasuje, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme El Thoro, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu El Thoro, s.r.o.
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky danielahanckova.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.
Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok III.
Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky danielahanckova.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho,
prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané vrátane DPH.
Prepravné + balné: Kuriérska služba 6,00 EUR (s DPH)/v prípade dobierky
Prepravné + balné: Slovenská pošta 2,70 EUR (s DPH) /v prípade dobierky

 
Článok V.
Dodacie podmienky

Pri kúpe online produktu:
Keď je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu) je online produkt zaslaný kupujúcemu.
Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu info@danielahanckova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@danielahanckova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.
Pri kúpe fyzického produktu:
Keď je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, je produkt zaslaný prostredníctvom pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke do 3 pracovných dní, ak sa produkt nachádza na sklade predávajúceho.
Pokiaľ produkt nie je skladom u predávajúceho, bude kupujúci informovaný o termíne dodania.

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dodanie fyzického produktu nie je zahrnutá v cene produktu, pokiaľ pri produkte nie je uvedené inak. Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob dodania:
Prepravné + balné: Kuriérska služba 6,00 EUR (s DPH)/v prípade dobierky
Prepravné + balné: Slovenská pošta 2,70 EUR (s DPH) /v prípade dobierky

 

Článok VI.
Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 
Článok VII.
Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Reklamácie sú vybavované elektronicky na info@danielahanckova.sk, telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 903 552 744, alebo poštou na adrese Hlavná 260/70, 972 11 Lazany.
Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@danielahanckova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

 
Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

Článok IX.
Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka danielahanckova.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 
Článok X.
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
Vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. marca 2019.
V Lazanoch, 1. marca 2019

Mgr. Daniela Hancková, konateľ spoločnosti El Thoro, s.r.o.